Religia w edukacji polonistycznej

Waga 0,61 kg
Redakcja

Magdalena Marzec-Jóźwicka

ISBN

978-83-7306-700-4

Seria wydawnicza

Rok wydania

2015

Okładka

miękka

Ilość stron

318

Cena:

32,00 

Availability: Na stanie

[…] badacze-autorzy tekstów do recenzowanej monografii poruszają problematykę: gatunków literackich wywodzących się z doświadczenia reli­gijnego (np. psalmy, pieśni, przypowieści) i ich znaczenia dla współczesnej polonistyki szkolnej; twórców ważnych dla szkoły, a podejmujących tema­tykę religijną w swych utworach; tekstów kultury inspirowanych tematyką religijną i możliwości ich eksploracji na lekcjach języka polskiego; tradycji religijnej w literaturze różnych epok; kompetencji potrzebnych poloniście do pracy z Biblią w szkole; motywów religijnych na lekcjach języka ojczy­stego, bohaterów religijnych stanowiących wzorce postaw dla współczes­nego pokolenia dzieci Internetu. Nowe spojrzenie na znaczenie religii w edu­kacji polonistycznej i ogromna różnorodność zagadnień z nią związanych, interdyscyplinarność oraz wielość ujęć i stanowisk badawczych niewątpli­wie rekomenduje tę pozycję wszystkim, którzy zajmują się tym szeroko rozumianym zagadnieniem.
Dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Jestem przekonany, że publikacja niniejszej pracy dostarczy niezwykle cennych oraz inspirujących wskazówek każdemu nauczycielowi, który po­dejmuje pytanie o wzajemne związki polskiej kultury literackiej ze sferą sakralną. Przekonanie takie wynika przede wszystkim z dobrego poziomu merytorycznego zawartych w niniejszej książce artykułów. Zaproszeni do udziału w niej badacze rekrutują się z różnych ośrodków naukowych (m.in. z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskie­go, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwer­sytetu Jagiellońskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie) i – co może ważniejsze – prezentują rozmaite stanowiska metodologiczne […] Za każdym jednak razem stawiane hipotezy znajdują odpowiednie uzasad­nienie: zarówno w sferze wiedzy teoretycznej, jak i (co szczególnie cenne) w doświadczeniu wynikającym z praktyki pedagogicznej […]
Dr hab. Cezary Zalewski, UJ

Shopping Cart