Statut

STATUT

Lublin, dnia 10 VII 1974 r.

„Na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 X 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego pod Nr 335 stowarzyszenie pn. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie”.

Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Wewnętrznych
w Lublinie

I. NAZWA, SIEDZIBA, CEL

§ 1. Stowarzyszenie powstałe w r. 1934 nosi nazwę „Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. W dalszym ciągu tego statutu zamiast pełnej nazwy używa się skrótów: „Towarzystwo Naukowe” lub „Towarzystwo”.

§ 2. Towarzystwo Naukowe jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Towarzystwa Naukowego KUL jest Lublin. Głównym terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo może również prowadzić działalność w innych krajach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4. Celem Towarzystwa Naukowego jest działalność naukowa zgodna z profilem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

§ 5. Cel określony w poprzednim paragrafie Towarzystwo Naukowe realizuje przez:

a) prowadzenie, organizowanie i popieranie badań naukowych;
b) urządzanie posiedzeń naukowych, sympozjów, zjazdów, różnego rodzaju odczytów i wykładów oraz wystaw;
c) tworzenie specjalnych bibliotek, archiwów i muzeów;
d) publikowanie wszelkiego typu prac naukowych, popularnonaukowych, podręczników oraz sprawozdań z działalności;
e) udzielanie zasiłków naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród;
f) współdziałanie z innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi;
g) promowanie działań na rzecz popularyzacji nauki, kultury i dziedzictwa narodowego;
h) Towarzystwo Naukowe KUL może prowadzić działalność gospo­darczą jako dodatkową w zakresie objętym celami statutowymi określonymi w § 4 i § 5 w tym opracowania redakcyjnego i typograficznego. Przychody z działalności gospodarczej w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych.

II. CZŁONKOWIE

§ 6. Członkiem Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba fizyczna pracująca naukowo lub też w szczególny sposób zasłużona dla Towarzystwa.

§ 7. Członkowie Towarzystwa Naukowego dzielą się na członków czynnych, korespondentów i współpracowników oraz członków honorowych.

§ 8. Członków honorowych powołuje na wniosek Zarządu Walne Zebranie zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu. Godność członka honorowego przyznawana winna być za wybitne zasługi dla Towarzystwa Naukowego. Członkami honorowymi zostają dawni członkowie założyciele. Członkiem honorowym może zostać również osoba prawna.

§ 9. Członków czynnych i korespondentów powołuje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów. Kandydatów wysuwa wydział bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu.

§ 10. Członków współpracowników powołuje Zarząd Towarzystwa Naukowego na wniosek poszczególnych wydziałów, uchwalony zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu. Nazwiska nowych członków współpracowników winny być podane do wiadomości na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 11. Specjalne uchwały Zarządu określają warunki powołania na członka czynnego, korespondenta i współpracownika Towarzystwa Naukowego.

§ 12. Członkowie Towarzystwa Naukowego obowiązani są współdziałać w urzeczywistnianiu jego celów. W szczególności mają obowiązek samodzielnej pracy naukowej i publikowania jej wyników. Nadto winni brać udział w posiedzeniach swego wydziału, komisji, komitetu czy instytutu, a także w ogólnych i Walnych Zebraniach Towarzystwa Naukowego oraz płacić składki członkowskie.

§ 13. Każdy członek czynny Towarzystwa Naukowego ma prawo:

a) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach naukowych Towarzystwa;
b) przedstawiania swoich prac na naukowych posiedzeniach swego wydziału oraz określonej placówki badawczej; również przedstawiania na tych posiedzeniach prac osób nie będących członkami Towarzystwa Naukowego;
c) zgłaszania swych prac do druku w ramach wydawnictwa Towarzystwa Naukowego; również prac osób nie będących członkami Towarzystwa Naukowego;
d) bezpłatnego otrzymywania „Sprawozdań Towarzystwa Naukowego KUL” oraz nabywania wydawnictw Towarzystwa Naukowego po cenie zniżonej na warunkach ustalonych przez Zarząd;
e) głosowania i wybieralności na posiedzeniach swego wydziału i placówki badawczej, w ramach której pracuje, oraz na Walnym Zebraniu.

§ 14. Członkowi korespondentowi Towarzystwa Naukowego przysługują te same prawa co i członkowi czynnemu, z wyjątkiem przedstawiania na posiedzeniach naukowych i zgłaszania do druku prac naukowych osób nie będących członkami Towarzystwa oraz nieograniczonej wybieralności do Zarządu (zob. § 26).

§ 15. Członek współpracownik posiada te same co i członek korespondent prawa z wyjątkiem:

a) prawa wybieralności na przewodniczącego komisji, komitetu względnie instytutu;
b) prawa wybieralności na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wydziału oraz głosowania na posiedzeniach wydziału w sprawach powoływania członków i kwalifikowania prac do druku;
c) prawa głosowania i wybieralności na Walnym Zebraniu.

§ 16. Członkiem Towarzystwa Naukowego przestaje być ten, kto zgłosi swoje wystąpienie lub zostanie skreślony z listy członków przez Zarząd za czyny niegodne pracownika nauki lub w rezultacie skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia praw publicznych lub z racji niepłacenia składek członkowskich.

III. WŁADZE

§ 17. Władzami Towarzystwa Naukowego są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

A. Walne Zebranie

§ 18. Najwyższą władzą Towarzystwa Naukowego jest Walne Zebranie. Składa się ono z wszystkich członków Towarzystwa Naukowego.

§ 19. Walne Zebranie odbywa się w zasadzie raz na rok po zakończeniu roku administracyjnego, jeśli to tylko możliwe – w I kwartale danego roku. Może być jednak zwołane prócz tego bądź z inicjatywy Zarządu, bądź też na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/4 aktualnej liczby członków Towarzystwa Naukowego.

§ 20. Walne Zebranie zwołuje prezes (lub w jego zastępstwie wiceprezes) i sekretarz generalny. Przewodniczy na Walnym Zebraniu prezes lub wiceprezes. Protokół sporządza sekretarz generalny, a podpisują go: przewodniczący, sekretarz generalny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej członek obecny na zebraniu.

§ 21. O Walnym Zebraniu należy pisemnie zawiadomić członków przynajmniej na 10 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad.

§ 22. Prawnie zwołane Walne Zebranie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków, natomiast w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 23. Walne Zebranie może decydować tylko o tych wnioskach, które przedstawia Zarząd, Komisja Rewizyjna lub które zostały zgłoszone do Zarządu co najmniej na tydzień przed Walnym Zebraniem (dotyczy to również propozycji zmiany porządku obrad).

§ 24. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania na zebraniu z wyjątkiem tych, które dotyczą zmiany statutu, gdzie obowiązuje kwalifikowana większość 2/3 obecnych, oraz likwidacji Towarzystwa Naukowego (patrz § 49).

§ 25. Walne Zebranie:

a) wybiera Zarząd Towarzystwa Naukowego. Kandydatury na członków Zarządu mogą wysuwać wszyscy członkowie obecni na zebraniu. Kandydatów ma również prawo wysunąć aktualny Zarząd Towarzystwa;
b) przyjmuje sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego, sprawozdanie budżetowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz na jej wniosek udziela Zarządowi absolutorium;
c) uchwala budżet Towarzystwa Naukowego;
d) upoważnia Zarząd do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 100 000 zł oraz do nabywania i zbywania nieruchomości (zbycie nieruchomości wymaga nadto zgody władzy rejestracyjnej);
e) powołuje na wniosek Zarządu członków honorowych, czynnych i korespondentów;
f) rozstrzyga odwołania od decyzji Zarządu pozbawiającej członkostwa Towarzystwa Naukowego;
g) uchwala na wniosek Zarządu zmianę statutu oraz likwidację Towarzystwa Naukowego;
h) ustala wysokość składek członkowskich.

B. Zarząd

§ 26. Zarząd Towarzystwa Naukowego składa się z członków wybieranych na 3 lata przez Walne Zebranie oraz z przewodniczących wydziałów. Walne Zebranie wybiera spośród członków czynnych prezesa i wiceprezesa, zaś spośród członków czynnych i korespondentów sekretarza generalnego oraz pozostałych członków Zarządu.

§ 27. W wypadku śmierci, ustąpienia lub niemożności wykonywania swych obowiązków przez któregoś z członków Zarząd ma prawo kooptacji, którą zatwierdza najbliższe Walne Zebranie. Prawo kooptacji nie dotyczy prezesa i sekretarza generalnego.

§ 28. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes (w jego zastępstwie wiceprezes) lub z jego upoważnienia sekretarz generalny.

§ 29. Do ważności zebrania Zarządu wystarcza obecność przynajmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga stanowisko przewodniczącego.

§ 30. Zarząd jest władzą kierowniczą i wykonawczą Towarzystwa Naukowego. W szczególności:

a) wykonuje uchwały Walnego Zebrania;
b) zawiera – przez swych przedstawicieli – w imieniu Towarzystwa Naukowego umowy;
c) zatwierdza tekst sprawozdań z działalności Towarzystwa (sekretarz generalny) i z wykonania budżetu (skarbnik) do przedstawienia na Walnym Zebraniu;
d) przygotowuje wnioski na Walne Zebranie, zwłaszcza o powołanie nowych członków czynnych i korespondentów;
e) powołuje członków współpracowników i wyklucza członków Towarzystwa Naukowego;
f) powołuje komisje i instytuty – zarówno przy wydziałach, jak i międzywydziałowe;
g) sporządza plan wydawniczy w oparciu o wnioski wydziałów i własną inicjatywę; ustala honoraria autorskie za prace drukowane w ramach wydawnictw Towarzystwa Naukowego;
h) zarządza majątkiem Towarzystwa;
i) ustala projekt budżetu;
j) przyjmuje i zwalnia pracowników, ustala wysokość ich uposażenia;
k) przyznaje zasiłki naukowe, ustala skład jury decydującego o przyznawaniu nagród przez Towarzystwo.

§ 31. Prezes czuwa nad całością prac Towarzystwa Naukowego oraz reprezentuje je na zewnątrz. Wraz z sekretarzem generalnym podpisuje umowy oraz wszystkie pisma uznane przez siebie za ważne, zwłaszcza wychodzące na zewnątrz, a wraz ze skarbnikiem – pisma dotyczące wypłat oraz spraw finansowych. Przewodniczy na Walnych Zebraniach i posiedzeniach Zarządu.

§ 32. Prezesa zastępuje we wszystkich czynnościach wiceprezes.

§ 33. Sekretarz generalny ma nadzór nad stroną organizacyjno-administracyjną Towarzystwa Naukowego, prowadzi korespondencję Zarządu, sporządza na Walne Zebranie sprawozdania z działalności Towarzystwa.

§ 34. Skarbnik czuwa nad stroną finansową Towarzystwa. Sporządza – w porozumieniu z sekretarzem generalnym – projekt budżetu i sprawozdanie z działalności finansowej.

§ 35. Referent do spraw wydawniczych czuwa nad akcją wydawniczą Towarzystwa Naukowego. Przygotowuje w porozumieniu z sekretarzem generalnym – na posiedzenie Zarządu – projekt planu wydawniczego.

C. Komisja Rewizyjna

§ 36. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych spośród członków czynnych Towarzystwa przez Walne Zebranie na okres trzyletni. Komisja wyłania spośród siebie przewodniczącego. Walne Zebranie wybiera nadto – również spośród członków czynnych – dwóch zastępców członków Komisji Rewizyjnej.

§ 37. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy sprawdzanie gospodarki finansowej, ksiąg kasowych i stanu kasy, a także celowości prac Towarzystwa Naukowego oraz zdanie z tego sprawy na Walnym Zebraniu. Komisja stawia też – w oparciu o swe sprawozdanie – wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium przez Walne Zebranie. Na żądanie prezesa Towarzystwa Naukowego lub z własnej inicjatywy Komisja Rewizyjna może w każdej chwili poddać kontroli działalność finansową Towarzystwa.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNONAUKOWA

§ 38. Podstawowymi jednostkami organizacyjnonaukowymi są wydziały; liczba i nazwy wydziałów odpowiadają strukturze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

§ 39. Wydziały składają się z członków czynnych, korespondentów i współpracowników. Na czele wydziału stoi zarząd, złożony przynajmniej z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, wybieranych przez członków wydziału na dwa lata zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu. W wypadku śmierci, ustąpienia lub niemożności wykonywania swych obowiązków przez któregoś z członków zarządu – członkowie wydziału wybierają jego następcę na okres do końca kadencji zarządu.

§ 40. Posiedzenia wydziałów dzielą się na naukowe i administracyjne. Zebrania te zwołuje przewodniczący lub – w jego zastępstwie – wiceprzewodniczący. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie naukowe gości celem wygłoszenia referatu lub udziału w dyskusji.

§ 41. Przedmiotem posiedzeń naukowych są odczyty, referaty, komunikaty i dyskusje. Przedmiotem zaś posiedzeń administracyjnych jest:

a) wybór zarządu wydziału;
b) wybór kandydatów na członków Towarzystwa Naukowego;
c) wybór i zatwierdzenie komitetów redakcyjnych wydawnictw wydziału oraz typowanie prac naukowych do druku w ramach planów wydawniczych Towarzystwa Naukowego w oparciu o kryteria określone specjalnymi uchwałami Zarządu Towarzystwa;
d) wysuwanie kandydatów do zasiłków naukowych i nagród;
e) załatwianie innych spraw administracyjnych związanych z działalnością wydziału.

§ 42. Wydział może uchwalić dla siebie regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa Naukowego.

§ 43. Celem stworzenia właściwych ram i warunków dla pracy swych członków zainteresowanych określoną dyscypliną naukową lub też dla zadań specjalnych – zwłaszcza bibliograficznych, materiałowo-dokumentacyjnych i edytorskich – wydział może tworzyć komisje, komitety i instytuty. Powołuje je na wniosek wydziału Zarząd Towarzystwa Naukowego. Wydział sprawuje nadzór nad pracą działających w jego ramach jednostek organizacyjnonaukowych.

§ 44. Pracami komisji komitetów i instytutów kieruje zarząd złożony co najmniej z przewodniczącego i sekretarza. Komisje, komitety i instytuty mogą posiadać własne regulaminy, które uchwala wydział, a zatwierdza Zarząd Towarzystwa Naukowego.

§ 45. Wymienione w poprzednich paragrafach jednostki naukowoorganizacyjne może również tworzyć bezpośrednio Zarząd Towarzystwa Naukowego, jednak tylko wtedy, gdy obejmują one problematykę kilku wydziałów. Zarząd pełni wówczas wszystkie te same co wydział obowiązki zwierzchnicze i nadzorcze.

§ 46. Komisje oraz te jednostki organizacyjnonaukowe, które Zarząd do tego upoważni, mają prawo zgłaszania prac do druku oraz przedstawiania kandydatów na członków Towarzystwa Naukowego. Odbywać się to jednak musi normalnym trybem poprzez wydziały. Komisje i inne jednostki organizacyjnonaukowe działające przy Zarządzie mogą zgłaszać prace do druku bezpośrednio do Zarządu (który wybiera wówczas recenzentów i kwalifikuje do druku), natomiast wnioski dotyczące członkostwa Towarzystwa naukowego muszą iść i w tym wypadku normalną drogą poprzez poszczególne wydziały.

V. MAJĄTEK

§ 47. Działalność swoją opiera Towarzystwo Naukowe na środkach finansowych uzyskanych z dotacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, składek członkowskich, innych dotacji, ofiar, darowizn, zapisów, własnych wydawnictw, nieruchomości, ruchomości, papierów wartościowych oraz dochodów z różnego typu przedsięwzięć. Do realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

VI. ZAŁATWIANIE SPORÓW

§ 48. Spory kompetencyjne, proceduralne i organizacyjne załatwia Zarząd. Spory między członkami wynikłe w związku z pracą w Towarzystwie – Sąd Polubowny, do którego każda strona wybiera – spośród członków Towarzystwa – sędziego, a Zarząd wyznacza superarbitra.

VII. LIKWIDACJA

§ 49. Likwidację Towarzystwa Naukowego może uchwalić Walne Zebranie na specjalnym posiedzeniu większością 2/3 głosów wszystkich członków czynnych i korespondentów, z tym że członkowie zamiejscowi mogą przesłać swoje głosy na piśmie. W razie likwidacji majątek Towarzystwa Naukowego winien przejść na własność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Shopping Cart