Działalność wydawnicza

Zgodnie ze Statutem jednym z głównych celów of the Learned Society of KUL (TN KUL) jest publikowanie dorobku naukowego członków TN KUL, a także prac innych autorów (z kraju i zagranicy), książek, materiałów źródłowych, podręczników i czasopism naukowych – publikacji wydawanych w języku polskim i  językach obcych.

Uchwałą z 3 października 1934 r. Senat Akademicki KUL przekazał Towarzystwu wydawnictwa Biblioteki Uniwersytetu Lubelskiego oraz cykl wydawnictw Rozprawy doktorskie, prace magisterskie i seminaryjne [ ]. Dzię­ki temu już od 1934 r. Towarzystwo mogło przystąpić do publikowania prac swych członków. Do wybuchu drugiej wojny światowej Towarzystwo opublikowało łącznie 58 pozycji. Podobnie było po wojnie. W kolejnych latach, gdy zmniejszały się trudności zewnętrzne, następował stopniowy wzrost liczby wydawanych czasopism i publikacji książkowych – do ok. 70 pozycji w latach dziewięćdziesiątych i ok. 100 pozycji obecnie. Do roku 2023 Towarzystwo wydało ponad 3400 publikacji.

 Przez blisko 90 lat istnienia opublikowano wiele ważnych dla nauki polskiej prac, wiele unikatowych monografii, w tym tak fundamentalne dzieła, jak 20-tomowa Encyklopedia Katolicka; prace J. Kleinera Mickiewicz;  pięciotomowy zbiór prac Karola Wojtyły z zakresu etyki (m.in. Miłość i odpowiedzialność); prace zbiorowe o charakterze ksiąg pamiątkowych, ofiarowane osobom zasłużonym dla kultury i nauki chrześcijańskiej w Polsce (m.in. Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, ofiarowana kard. S. Wyszyńskiemu); pierwsze wydanie najważniejszych dzieł M.A. Krąpca (m.in. Ja – człowiek; Metafizyka; Człowiek i prawo naturalne); tomy serii „Religijne tradycje literatury polskiej” (red. S. Sawicki); wiele prac ks. W. Granata (m.in. Dogmatyka katolicka, t. I-IX; Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie (t. I-II)); Dzieje teologii katolickiej w Polsce (t. I-III); prace zebrane ks. S. Kamińskiego i ks. M. Kurdziałka; publikacje R. Dzwonkowskiego SAC na temat losów i martyrologii duchowieństwa polskiego w ZSRR od roku 1917; tomy serii „Staropolski dramat religijny” [ ] (red. J. Lewański), Staropolski dramat i dialog religijny, pod red. Justyny Dąbkowskiej-Kujko; Słownik filozofii klasycznej (red. J. Herbut);  Sztuka Europy łacińskiej od IV do IX wieku P. Skubiszewskiego; 7-tomowe Dzieła zebrane T. Stycznia SDS; publikacje H. Podbielskiego (m.in. Literatura Grecji starożytnej (red.), Hermogenes, Sztuka retoryczna [On rhetorical exercises] ). Przekłady R.R Chodkowskiego  arcydzieł literatury starożytnej (Sofoklesa, Ajschylosa, Eurypidesa). oraz nowe przekłady Iliady i Odysei tegoż Autora.

Towarzystwo realizuje pierwszą w pełni krytyczną edycję Dzieł wszystkich C. Norwida [Complete Works of Cyprian Norwid]. To wydarzenie dużej miary w humanistyce polskiej, zaplanowane na 17 tomów, z których dotychczas ukazało się osiem). Współwydawcą Dzieł wszystkich jest Biblioteka Narodowa. Te dzieła to prawdziwa „perełka” polskiej kultury i literatury.

Dzieła wszystkie Cypriana Norwida obejmą całość jego dorobku pisarskiego z uwzględnieniem wyników najnowszych badań autografów. Norwid, wybitny poeta, pisarz i myśliciel, był również interesującym artystą. Nakładem TN KUL ukazał się siedmiotomowy Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida autorstwa Edyty Chlebowskiej. Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida stanowi opracowanie komplementarne do edycji Dzieł wszystkich Norwida.

TN KUL jest wydawcą wielu serii wydawniczych, m.in: Geografia historyczna Kościoła w Polsce, red. H. Gapski; Lubelskie Studia Teologicznomoralne, red. Andrzej Derdziuk OFMCap; Literatura współczesna – pisarze i problemy; Moralność chrześcijańska w kontekście ekumenicznym, red. S. Nowosad; Prace z dziejów szkolnictwa i opieki społecznej w Polsce, red. M. Surdacki; Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL pod redakcją S.J. Żurka; Staropolski dramat i dialog religijny, red. J. Dąbkowska-Kujko; Studia i monografie, red. S. Sawicki, J. F. Fert, P. Chlebowski; Studia nad sztuką renesansu i baroku, red. I. Rolska; Studia liturgiczne, red. W. Pałęcki MSF, ks. A. Megger; Studia z polonistycznej teorii kształcenia, red. S. J. Żurek oraz Źródła i monografie; Wykłady i przemówienia; Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego; a serie dotyczące prac członków poszczególnych Wydziałów: Prace Wydziału Teologii; Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego; Prace Wydziału Nauk Społecznych; Prace Wydziału Filozoficznego; Prace Wydziału Nauk Prawnych; Prace Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Działalność Towarzystwa jest wspierana przez KUL i inne instytucje, m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Miasta Lublin. Dodatkowym źródłem finansowania wydawnictw są wpływy ze sprzedaży własnych publikacji.

Publikacje ciągłe

Poszczególne Wydziały TN KUL (od roku 2019 wspólnie z KUL) redagują czasopisma: Roczniki Teologiczne (4 numery), Roczniki Filozoficzne (4 numery), Roczniki Humanistyczne (12 zeszyty), Roczniki Pedagogiczne (4 numery), Roczniki Nauk Społecznych (4 numery), Roczniki Nauk Prawnych (4 numery), Annals of Psychology (4 numery), Kościół i Prawo (2 numery), Roczniki Kulturoznawcze (4 numery), Studia Norwidiana, Studia Polonijne. W Towarzystwie ukazuje się Journal for Perspecitves of Economic Political and Social Integration (2 numery) oraz Teka Komisji Historycznej. Łącznie w roku TN wydaje 48 woluminów czasopism. Czasopisma wydawane przez TN KUL znajdują się w licznych bazach (m.in: Scopus, JSTOR, Web of Science, Norwegian Register for Scientific Journals), i zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się w wykazie czasopism punktowanych z oceną od 70 do 140 punktów. Szczegóły dotyczące  czasopism wydawanych przez Towarzystwo są prezentowane na stronie OJS.

Od 1945 r. Zarząd TN KUL publikuje informacje dotyczące działalności Towarzystwa w  „Summarium” Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lubliniensis Ioannis Pauli II.

Encyklopedia Katolicka

Encyklopedia Katolicka powstawała w Instytucie Leksykograficznym KUL, współpracującym z Towarzystwem Naukowym KUL. Prezentuje zagadnienia doktrynalne i działalność nie tylko Kościoła katolickiego, ale i innych Kościołów chrześcijańskich (szczególnie prawosławnego i protestanckiego), wspólnot religijnych i religii niechrześcijańskich. Główny nacisk położono na szeroko rozumianą problematykę teologiczną i religijną, a także na zagadnienia filozoficzne i humanistyczne (zwłaszcza literaturę i sztukę chrześcijańską), ujmowane w aspekcie ich odniesień do religii i teologii (chrześcijański wymiar kultury).

 O specyfice Encyklopedii Katolickiej decyduje szerokie uwzględnienie historii Kościoła katolickiego w Polsce oraz wkładu Kościoła i kultury polskiej w dzieje Kościoła powszechnego; istotną rolę odgrywają hasła z zakresu nauk społecznych, przedstawiane w ujęciu nauki społecznej Kościoła; szeroko reprezentowane są również hasła z dziedziny ekonomii.

Shopping Cart