Działalność

„Celem Towarzystwa Naukowego jest działalność naukowa zgodna z profilem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (Statut TN KUL, § 4)

Cel określony w § 4 Statutu Towarzystwo realizuje m.in. przez prowadzenie, organizowanie i popieranie badań naukowych, urządzanie posiedzeń naukowych, sympozjów, zjazdów, różnego rodzaju odczytów, wykładów i publikowanie wszelkiego typu prac naukowych. Towarzystwo prowadzi współpracę z innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi.

Projekty badawcze

Ważną formę wypełniania zapisanego w statucie Towarzystwa celu, jakim jest działalność naukowa, stanowią realizowane pod patronatem Towarzystwa projekty badawcze. Obecnie są to granty przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz przez Narodowe Centrum Nauki.

Działalność wydawnicza

Zgodnie ze statutem jednym z głównych celów TN KUL jest publikowanie prac członków Towarzystwa, ale także prac innych autorów zgłaszanych przez członków czynnych.

Konferencje Odczyty Prezentacje

Od początku swego istnienia Towarzystwo Naukowe KUL organizuje bądź wspiera organizowanie posiedzeń naukowych, wykładów publicznych, sesji naukowych gromadzących audytorium z kręgu ludzi nauki, a także spoza środowisk uniwersyteckich.

Shopping Cart