2012 Projekty badawcze

Projekty zakończone w 2012 roku

 1. „Kognitywne zdolności wyższego rzędu i poznawcze funkcje języka w kontekście analizy testów fałszywego przekonania i związku między metapoznaniem a mind-readingiem”. Kierownik projektu − dr Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 5 X 2009-4 X 2012.
 2. „Wgląd − samowiedza − obiektywność. Studium epistemologii Bernarda Lonergana (1904-1984)”. Kierownik projektu − dr Monika Walczak. Termin realizacji: 22 IX 2009-21 III 2012.
 3. „Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakon­nych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku”. Kierownik projektu − dr Anna Agnieszka Szylar. Termin realizacji: 12 IV 2010-11 IV 2012.
 4. „Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce”. Kierownik projektu − dr hab. Wiesław Andrzej Przygoda. Termin realizacji: 16 IV 2010-15 IV 2012.
 5. „Różnice indywidualne w zdolności interpretacji grafiki dotykowej. Badania uczniów niewidomych i słabowidzących”. Kierownik projektu − dr hab. Bogusław Władysław Marek. Termin realizacji: 15 IX 2010-14 IX 2012.
 6. „Metoda quasi-analizy Rudolfa Carnapa”. Kierownik projektu: dr hab. Paweł Stanisław Kawalec, prof. KUL. Główny wykonywca: mgr Piotr Lipski. Termin realizacji: 23 V 2011-22 V 2012.
 7. „Psychologiczne wyznaczniki realizacji celów przedsiębiorczych”. Kie­rownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Zaleski. Główny wykonawca − mgr Aneta Przepiórka. Termin realizacji: 13 VI 2011-12 VI 2012.
 8. „I sekretarze Komitetów Powiatowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w latach 1948-1975. Portret grupy”. Kierownik projektu − mgr Rafał Jarosz. Termin realizacji: 1 XII 2011-30 XI 2012.
 9. „Teoria sztuki w pismach świętego Augustyna”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann. Termin realizacji: 13 X 2009-12 X 2012.

Projekty kontynuowane

 1. „Leksykon prawa kanonicznego”. Kierownik projektu − ks. dr hab. Mirosław Sitarz. Termin realizacji: 14 IV 2010-13 IV 2013.
 2. „Opieka społeczna w Polsce w XVI-XVIII wieku”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Marian Surdacki. Termin realizacji: 9 IX 2010-8 IX 2013.
 3. „Tragedie Ajschylosa: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice i Prometeusz w okowach. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kie­rownik projektu − prof. dr hab. Robert Chodkowski. Termin realizacji: 14 IX 2010-13 IX 2013.
 4. „Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie − interpretacja”. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek. Termin realizacji: 20 V 2011-19 V 2013.
 5. „Léger w Polsce. Recepcja twórczości artysty w XX wieku”. Kierownik projektu: mgr Karolina Zychowicz. Termin realizacji: 4 V 2011-3 V 2013.
 6. „Raporty policji pruskiej o stanie ruchu narodowo polskiego w Niem­czech 1910-1930”. Kierownik projektu − dr hab. Witold Matwiejczyk. Termin realizacji: 4 V 2011-3 V 2014.
 7. „Nowy słownik teologii biblijnej”. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Termin realizacji: 23 V 2011-22 V 2014.
 8. „Krytyczna analiza logik deontycznych działań, ich porównanie i stu­dium wartości poznawczej i praktycznej oraz konstruowanie w oparciu o istniejące systemy formalnej teorii norm i działań”. Kierownik pro­jektu: dr Robert Trypuz. Termin realizacji: 16 XII 2011-15 XII 2014.
 9. „Teizm. Argumenty, problemy, konkretyzacje”. Kierownik projektu − dr hab. Jacek Rafał Wojtysiak. Termin realizacji: 17 V 2010-16 V 2014.
 10. „W jaki sposób działa literatura? Epistemologiczne podstawy etycznego krytycyzmu”. Kierownik projektu dr Anna Monika Głąb. Termin reali­zacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.
 11. „Przygotowanie edycji krytycznej przypisywanego Benedyktowi Hesse­mu komentarza do Kategorii zachowanego w rękopisie BJ 1900 ff. 124v-272v.”. Kierownik projektu dr hab. Hanna Wojtczak. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2014.
 12. „Osobowość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, umysłem i dzia­łaniem ludzi i zwierząt”. Kierownik projektu − dr hab. Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.
 13. „Edycja krytyczna „Quaestiones in »Metaphysicen« Aristotelis” Jana Burydyna (VII księga)”. Kierownik projektu: − mgr Monika Agnieszka Mansfeld. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2013.
 14. „The Family of Man − recepcja wystawy w polskiej krytyce i foto­grafii”. Kierownik projektu: mgr Kamila Katarzyna Leśniak. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 IX 2013.
 15. Przygotowanie edycji krytycznej trzeciej części (qu. 11-15) komentarza Marsyliusza z Ingen do trzeciej księgi „Sentencji” Piotra Lombarda. Kierownik projektu − mgr Romuald Żurek. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.
 16. Przygotowanie edycji krytycznej Jana Burydyna „Quaestiones super »Parva naturalia« Aristotelis”. Kierownik projektu − mgr Maciej Seweryn Stanek. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.
 17. „Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych ko­rzyści dla obrazu siebie konsumenta”. Kierownik projektu − dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 VI 2013.
 18. „Didaskalia i didaskaliczność (w dramacie i nie tylko)”. Kierownik projektu − dr hab. Witold Aleksander Wołowski. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.
 19. „Doktryna trynitarna w piśmiennictwie Elizabeth A. Johnson. Studium dogmatyczno-ekumeniczne”. Kierownik projektu − dr hab. Przemysław Kantyka. Główny wykonawca − mgr Emilia Janasek. Termin realizacji: 7 V 2010-31 XII 2013.
 20. 20.„Grecka teoria i praktyka reotryczna w okresie Cesarstwa Rzymskiego (II-V w.). Przekład i opracowanie dzieł retorycznych Ps. Aristidesa, Apsinesa z Gadary, Anonima Seguerianusa, Libaniosa i Mikołaja z My­ry”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Henryk Podbielski. Termin realizacji: 24 VIII 2012-23 VIII 2015.
 21. „Kontekstowa wirtualizacja sensu w perspektywie interpretacyjnej”. Kierownik projektu − dr Katarzyna Annna Wołowska. Termin reali­zacji: 30 VIII 2012-28 II 2015.

Dodatkowo zostały przyznane dwa projekty badawcze do realizacji od roku 2013: ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, „Logiki pozycyjne − metateoria i za­stosowania” i mgr Ewa Monika Odoj, „Spór o ewidencjonalizm w episte­mo­logii religii. Z związku ze stanowiskiem Alvina Plantingi”.

Shopping Cart