2010 Projekty badawcze

Projekty zakończone w 2010 roku

 1. „Empiryzm, pluralizm, melioryzm: studium życia i filozofii Wiliama Ja­me­sa” (N 101 2017 34). Kierownik projektu − dr hab. Piotr Ignacy Gutowski. Ter­min rea­lizacji: 15 V 2008 – 14 V 2010.
 2. „Agapetologiczny argument wiarygodności chrześcijaństwa w polskojęzycznej literaturze teologicznofundamentalnej” (N 101 116335). Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca − mgr Paweł Soko­łowski. Termin realizacji: 14 IX 2008-16 I 2010.
 3. 3.   „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latynoamerykańskiej”. Kierownik projektu (N 101 0866 33) − dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin realizacji: 4 X 2007-3 X 2010.
 4. „Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: R. Rorty, A. MacIntyre, P. Boghossian” (N 101 1491 37). Kierownik projektu − dr hab. Piotr Ignacy Gutowski. Główny wykonawca − mgr Maksymilian Roszyk. Termin realizacji: 22 IX 2009 – 2 VIII 2010.
 5. „Rzeźba sakralna na obszarze Ordynacji Zamojskiej XVII-XVII wieku” (N 105 1713 37). Kierownik projektu − mgr Agnieszka Szykuła. Termin rea­lizacji: 22 IX 2009 –21 IX 2010.
 6. „Obóz narodowy w Województwie Lubelskim w latach 1928-1939” (N 108 1613 37. Kie­row­nik projektu − dr hab. Mirosław Piotrowski. Główny wyko­nawca – mgr Rafał Dobrowolski. Termin realizacji: 13 X 2009 – 3 VIII 2010.

Projekty kontynuowane

 1.  „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc − Brandtkie − Linde. Część I. Warsztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik projektu − dr hab. Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 V 2008 – 7 V 2010 (przedłużony do 7 V 2011).
 2. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Hermo­genesa z Tarsu”. Opracowanie, przekład, komentarz. Kierownik projektu − prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008-8 IX 2011.
 3. „Marsyliusza z Inghen Questiones super «Isagogen» Porphyrii. Edycja krytyczna”. Kierownik projektu − dr hab. Hanna Janina Wojtczak. Ter­min realizacji: 4 VI 2009 – 3 XII 2011.
 4. „Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teo­logicznopastoralne”. Kierownik projektu − ks. Dariusz Andrzej Lipiec. Termin realizacji: 11 V 2009 − 10 V 2011.
 5. „Kognitywne zdolności wyższego rzędu i poznawcze funkcje języka w kontekście analizy testów fałszywego przekonania i związku między metapoznaniem a mind-readingiem”. Kierownik projektu − dr Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 5 X 2009 – 4 IV 2012.
 6. „Obraz katastrofy. Sztuka polska wobec wojny”. Kierownik projektu − dr Marcin Wojciech Lachowski. Termin realizacji: 5 X 2009 – 4 X 2011.
 7. „Teoria sztuki w pismach świętego Augustyna”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann. Termin realizacji: 13 X 2009 – 12 IV 2011.
 8. „Wgląd − samowiedza − obiektywność. Studium epistemologii Bernarda Lonergana (1904-1984)”. Kierownik projektu − dr Monika Walczak. Termin realizacji: 22 IX 2009 – 21 III 2012.
 9. „Ontologie poza granicami filozofii. Badania metaontologiczne u podstw informatyki”. Kierownik projektu − dr hab. Paweł Garbacz. Termin rea­li­zacji 29 IX 2009 – 28 IX 2011.
 10. „Leksykon prawa kanonicznego”. Kierownik projektu − ks. dr hab. Mirosław Sitarz. Termin realizacji: 14 IV 2010 – 13 IV 2013.
 11. „Opieka społeczna w Polsce w XVI-XVIII wieku”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Marian Surdacki. Termin realizacji: 9 IX 2010 – 8 IX 2013.
 12. „Tragedie Ajschylosa: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice i Prometeusz w okowach. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kierow­nik projektu − prof. dr hab. Robert Chodkowski. Termin realizacji: 14 IX 2010 – 13 IX 2013.
 13. „Luigi Lanzi jako krytyk i historiograf sztuki doby późnego Oświe­cenia”. Kierownik projektu − dr hab. Ryszard Bronisław Kasperowicz. Główny wykonawca – mgr Monika Michałowicz. Termin realizacji: 13 IV 2010 – 7 VIII 2011.
 14. „Fakt moralny a fakt naturalny. Problem obrony realizmu moralnego we współczesnych dyskusjach metaetycznych”. Kierownik projektu − dr hab. Barbara Chyrowicz. Główny wykonawca – mgr Marcin Lizut. Ter­min realizacji: 29 IV 2010 – 8 IX 2011.
 15. „Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakon­nych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku”. Kierownik projektu − dr Anna Agnieszka Szylar. Termin realizacji: 12 IV 2010 – 11 IV 2012.
 16. „Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce”. Kierownik projektu − dr hab. Wiesław Andrzej Przygoda. Termin realizacji: 16 IV 2010 – 15 IV 2012.
 17. „Teizm. Argumenty, problemy, konkretyzacje”. Kierownik projektu − dr hab. Jacek Rafał Wojtysiak. Termin realizacji: 17 V 2010-16 V 2012.
 18. „Wartość aplikacyjna metod ilościowych opartych na personifikacji marek”. Kierownik projektu − dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 21 IV 2010 – 20 II 2011.
 19. „Doktryna trynitarna w piśmiennictwie Elizabeth A. Johnson. Studium dogmatyczno-ekumeniczne”. Kierownik projektu − dr hab. Przemysław Kantyka. Główny wykonawca − mgr Emilia Janasek. Termin realizacji: 7 V 2010 – 8 III 2011.
 20. „Pluralistyczno-realatywistyczna teologia religii P.F. Knittera i jej kry­tyka w świetle teologii katolickiej”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca − mgr Marta Romaszko. Termin realizacji: 28 IV 2010 – 8 IV 2011.
 21. „Cortina w tradycji chrześcijańskiej”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Ryszard Jan Knapiński. Główny wykonawca – mgr Joanna Paczos. Ter­min realizacji: 30 IV 2010 – 7 V 2011.

Ponadto w ramach 40 konkursu projektów badawczych 6 projektów badaw­czych otrzymało rekomendację do finansowania.

Shopping Cart