2007 Projekty badawcze

Projekty zakończone w 2007 roku

 1. „Stolica Apostolska, Królestwo Polskie i Rosja w latach 1815-1830” – kie­row­nik projektu: dr Anna Barańska. Termin realizacji: 18 V 2004‑17 V 2007.
 2. „Naukowa weryfikacja krytycznego wydania «Dzieł Wszystkich» C. Norwida” – kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Sawicki. Ter­min realizacji: 21 V 2004-20 V 2007 r.
 3. „Duchowieństwo Kościoła katolickiego wobec niepodległościowej kon­spiracji zbrojnej na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956” (promotorski) – kierownik projektu: dr hab., prof. nadzw. Mirosław Piotrowski. Główny wy­konawca: mgr Marcin Paluch. Termin realizacji: 6 X 2004-5 IV 2007 r.
 4. „Spór o definicję: antydefinicjonizm contra definicjonizm” (promotor­ski) – kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Bronk. Główny wy­konawca: mgr Robert Kublikowski. Termin realizacji: 25 IV 2005-‑24 III 2007 r.
 5. „Polscy i niemieccy katolicy w Wielkopolsce 1871-1914. Wzajemne rela­cje, postawy i modele wzajemnego postrzegania” – kierownik pro­jektu: dr Witold Matwiejczyk. Termin realizacji: 18 V 2004-17 V 2007.
 6. „Ikonografia legend o początkach sanktuariów” – kierownik projektu: dr Aneta Kramiszewska. Termin realizacji: 25 X 2004-24 IV 2007.
 7. „Rola organów kolegialnych w Kościele partykularnym” – kierownik projektu: dr Mirosław Sitarz. Termin realizacji: 5 V 2004‑4 V 2007 r.
 8. „Kultura wobec natury: dwa typy dyskursu” (promotorski) – kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Bronk. Główny wy­konawca: mgr Ag­nieszka Salamucha. Termin realizacji: 31 X 2005-30 IV 2007 r.
 9. „Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt-Petersburgu. Repertorium” – kierownik projektu: dr hab. Marian Radwan. Termin realizacji: 12 X 2004-11 X 2007.
 10. „Myśl a język naturalny (krytyka teorii utożsamiających myśl z języ­kiem)” – kierownik projektu: dr Arkadiusz Gut. Termin realizacji: 16 XI 2005-15 XI 2007 r.
 11. „Afirmacja prawdy u podstaw samowychowania w ujęciu persona­lis­tycz­nym (promotorski)”. Kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Chudy. Główny wykonawca mgr Beata Hiszpańska. Termin realizacji: 12 IX 2006-11 IX 2007 r.

Projekty kontynuowane

 1. „Sofokles i jego tragedie”. Kierownik projektu – prof. dr hab. Robert Chodkowski. Termin realizacji: 31 X 2005-30 IV 2008 r.
 2. „Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albu­mach”. Kierownik projektu – dr Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 17 X 2006-16 IV 2009.
 3. „Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonoges­tów przez osoby słyszące (promotorski)”. Główny wykonawca – mgr Olga Grabowska. Termin realizacji: 25 X 2006-24 X 2008 r.
 4. „Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956 (promotor­ski)”. Kierownik projektu – dr hab. Mirosław Piotrowski (prof. KUL). Główny wykonawca – mgr Ewa Rzeczkowska. Termin realizacji: 25 IX 2006-24 IX 2008.
 5. „Równość i korzyść. Amertyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybu­tywnej (promotorski)”. Kierownik projektu – dr hab. Barbara Chyro­wicz, prof. KUL. Główny wykonawca – mgr Tomasz Kwarciński. Ter­min realizacji: 09 V 2007-08 V 2008.
 6. „Wpływ telenoweli na preferowane modele i strukturę rodziny u mło­dzieży na różnych etapach przygotowywania się do życia małżeńskie­go”. Kierownik projektu – dr Julia Gorbaniuk. Termin realizacji: 08 V 2007‑ ‑07 VIII 2008.
 7. „Afekty, działanie, wolność – Spinozy koncepcja natury ludzkiej”. Kie­rownik projektu – dr Przemysław Gut. Termin realizacji: 2 V 2007‑1 V 2009.
 8. „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic – analiza problemu w kontekście współczesnych dyskusji metafizycznych”. Kierownik projektu: dr Jacek Wojtysiak. Termin realizacji: 09 V 2007-08 V 2009.
 9. „Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 14-28). Wstęp – przekład – komentarz t. II”. Kierownik projektu prof. dr hab. Antoni Paciorek. Ter­min realizacji: 23 IV 2007‑22 IV 2009.
 10. „Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVII wieku. Opra­cowanie źródłowe”. Kierownik projektu – dr hab. Jan Szczepaniak. Ter­min realizacji: 14 V 2007-13 V 2009.
 11. „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latynoamerykań­skiej”. Kierownik projektu – dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin realiza­cji: 4 X 2007-3 X 2010.
 12. „Poznawcze i efektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru”. Kierownik projektu – dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL. Główny wy­ko­nyw­ca – mgr Małgorzata Torój. Termin realizacji: 6 IX 2007-5 IX 2008.
 13. „Mit «religii sztuki» w XIX-wiecznej teorii sztuki i literaturze artys­tycz­nej”. Kierownik projektu – dr hab. Ryszard Bronisław Kasperowicz. Ter­min realizacji: 29 VIII 2007-28 II 2009.
 14. „Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości genera­lizacji wyników badań skalami przymiotnikowymi”. Kierownik projektu – dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 12 IX 2007-11 I 2009.
 15. „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w latach 1944-1956”. Kierownik projektu – prof. dr hab. Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca: mgr Rafał Drabik. Termin realizacji: 3 X 2007-‑2 X 2009.
Shopping Cart