2008 Projekty badawcze

Projekty zakończone w 2008 roku

 1. „Afirmacja prawdy u podstaw samowychowania w ujęciu personalistycznym” (promotorski). Kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Chudy, a następnie ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Główny wykonawca mgr Beata Hiszpańska. Termin realizacji: 12 IX 2006 – 11 III 2008 r.
 2. „Sofokles i jego tragedie”. Kierownik projektu – prof. dr hab. Robert R. Chodkowski. Termin realizacji: 31 X 2005 – 30 IV 2008 r.
 3. „Równość i korzyść. Amertyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej” (promotorski). Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Barbara Chyrowicz. Główny wykonawca – mgr Tomasz Kwarciński. Termin realizacji: 9 V 2007 – 8 V 2008 r.
 4. „Wpływ telenoweli na preferowane modele i strukturę rodziny u młodzieży na różnych etapach przygotowywania się do życia małżeńskiego”. Kierownik projektu – dr Julia Gorbaniuk. Termin realizacji: 8 V 2007 – 7 VIII 2008 r.
 5. „Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące” (promotorski). Kierownik projektu dr hab., prof. KUL – Piotr Francuz. Główny wykonawca – mgr Olga Grabowska. Termin realizacji: 25 X 2006 – 24 X 2008 r.
 6. „Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956” (promotorski). Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca – mgr Ewa Rzeczkowska. Termin realizacji: 25 IX 2006 – 24 IX 2008 r.
 7. „Poznawcze i efektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru”. Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Piotr Francuz. Główny wykonawca – mgr Małgorzata Torój. Termin realizacji: 6 IX 2007 – 5 IX 2008 r.

Projekty kontynuowane

 1. „Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach”. Kierownik projektu – dr Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 17 X 2006 – 16 IV 2009.
 2. „Afekty, działanie, wolność – Spinozy koncepcja natury ludzkiej”. Kierownik projektu – dr Przemysław Gut. Termin realizacji: 2 V 2007 – 1 V 2009.
 3. „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic – analiza problemu w kontekście współczesnych dyskusji metafizycznych”. Kierownik projektu: dr Jacek Wojtysiak. Termin realizacji: 9 V 2007 – 8 V 2009.
 4. „Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 14-28). Wstęp – przekład – komentarz t. II”. Kierownik projektu – ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek. Termin realizacji: 23 IV 2007 – 22 IV 2009.
 5. „Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVII wieku. Opracowanie źródłowe”. Kierownik projektu – dr hab. Jan Szczepaniak. Termin realizacji: 14 V 2007 – 13 V 2009.
 6. „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latynoamerykańskiej”. Kierownik projektu – dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin realizacji: 4 X 2007 – 3 X 2010.
 7. „Mit «religii sztuki» w XIX-wiecznej teorii sztuki i literaturze artystycznej”. Kierownik projektu – dr hab. Ryszard Bronisław Kasperowicz. Termin realizacji: 29 VIII 2007 – 28 II 2009.
 8. „Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości generalizacji wyników badań skalami przymiotnikowymi”. Kierownik projektu – dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 12 IX 2007 – 11 I 2009.
 9. „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w latach 1944-1956”. Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca: mgr Rafał Drabik. Termin realizacji: 3 X 2007 – 2 X 2009.
 10. „Empiryzm, pluralizm, melioryzm: studium życia i filozofii Williama Jamesa”. Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Piotr Ignacy Gutowski. Termin realizacji: 15 V 2008 – 14 V 2010.
 11. „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc – Brandtkie – Linde. Część I. Warsztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik projektu – dr hab., prof. KUL Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 V 2008 – 7 V 2010.
 12. „Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) – między profesją i pasją. Życie i twórczość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza”. Kierownik projektu – prof. dr hab. Lechosław Lameński. Główny wykonawca – mgr Elżbieta Błotnicka-Mazur. Termin realizacji: 14 V 2008 – 10 IX 2009.
 13. „R. E. Freemanna koncepcja interesariuszy – między ekonomią a etyką”. Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Gałkowski. Główny wykonawca – mgr Dominik Adam Stanny. Termin realizacji: 08 V 2008 – 30 IV 2009.
 14. „Agapetologiczny argument wiarygodności chrześcijaństwa w polskojęzycznej literaturze teologicznofundamentalnej”. Kierownik projektu – ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca – mgr Paweł Sokołowski. Termin realizacji: 14 IX 2008 – 16 I 2010.
 15. „Dlaczego wierzyć? Racjonalne uzasadnienie wiarygodności w teologii fundamentalnej”. Kierownik projektu – ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Termin realizacji: 11 IX 2008 – 10 IX 2009.
 16. „Analogia jako mechanizm nabywania nowych pojęć przez nowicjuszy”. Kierownik projektu – dr Anna Stanisława Szalkowska. Termin realizacji: 2 X 2008 – 1 X 2009
 17. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Hermogenesa z Tarsu. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kierownik projektu – prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008 – 8 IX 2011.
Shopping Cart