Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.TNKUL.PL

§  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010057, NIP: 7120104964, REGON: 001056103, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): tnkul@kul.lublin.pl, numer telefonu: +48 81 524 51 71 wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.
 2. Sklep www.tnkul.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.tnkul.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptując treść Regulaminu Usługobiorca składa oświadczenie, że zapoznał się z jego treścią, zrozumiał jego postanowienia oraz w pełni je akceptuje.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.),
c. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
d. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
e. Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 199, poz. 1175 ze zm.),
f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO,
g. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)
h. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. Wobec szczególnej ochrony konsumentów ujętej w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca zapewnia, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani w żaden sposób ograniczać praw konsumentów. Postanowienia mniej korzystne dla konsumentów niż te wynikające z Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce zastosowanie mają przepisy ww. ustawy.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie www.tnkul.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE 

Ilekroć w Regulaminie użyte będą poniższe zwroty lub wyrażenia pisane początkowo wielką literą, będą one miały następujące znaczenie, chyba, że z kontekstu Regulaminu będzie jednoznacznie wynikać znaczenie odmienne:

 1. CENA PRODUKTU/ CENA – oznacza wartość brutto określoną w złotych polskich, uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt;
 2. DOSTAWCA USŁUG PŁATNICZYCH –podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Klient może dokonać zapłaty Ceny;
 3. DZIEŃ ROBOCZY – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY – funkcjonalność pozwalająca na skierowaniu zapytania przez Usługobiorcę do Usługodawcy w ramach środków komunikacji elektronicznej,
 5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.tnkul.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa elektroniczna; formularz dostępny na stronie internetowej www.tnkul.pl umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktu do wirtualnego koszyka, w tym wskazanie warunków Umowy Sprzedaży, tj. dostawy oraz płatności.
 7. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. KONTO – Usługa elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 10. KOSZYK – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę, w szczególności dane Zamówienia.
 11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 12. OUTLET – oznacza to wszelkie działania Sprzedawcy, przyczyniające się do wzrostu popytu na Produkty oferowane w Sklepie.
 13. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. PRZEDSIĘBIORCA – zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
 15. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 16. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.tnkul.pl.
 17. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010057, NIP: 7120104964, REGON: 001056103, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): tnkul@kul.lublin.pl, numer telefonu: +48 81 524 51 71.
 18. STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA– komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe statusy:

– Nowe;
– W trakcie realizacji;
– Towar wysłany;
– Zamówienie anulowane.

19. TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak: programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków.

20. UMOWA SPRZEDAŻY/UMOWA – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

21. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

22. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

23. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych Produktów na podstawie podanych przez Klienta kryteriów.

24. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.tnkul.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN).Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać:

a. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.tnkul.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kolportaz@tnkul.pl

7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

9. Sklep realizuje Zamówienia w Dni robocze. Zamówienia złożone w Dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.

10. Produkty w zakładce Outlet posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b. prowadzenie Konta w Sklepie,
c. Newsletter,
d. Wyszukiwarka,
e. Formularz kontaktowy.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.

4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

5. Modyfikacja, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji i zawartości Sklepu przez Usługobiorcę lub osobę trzecią jest niedozwolone, chyba że Usługodawca lub inny właściciel praw autorskich wyraźnie wyraził zgodę na ich wykorzystanie na piśmie.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie, w sposób sprzeczny z prawem oraz dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. 

§ 5

UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ 

 1. Do Umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień Umowy dotyczących Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

a. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
b. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

8. Domniemania określone w ust. 6 i 7 nie mają zastosowania, jeżeli:

a. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
b. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tnkul@kul.lublin.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

10. Jeżeli Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

11. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

12. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

13. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

14. Jeżeli Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 11-13;
b. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 13;
c. brak zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową;
d. brak zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 11 – 13;
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

15. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową.

16. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.

17. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w art. 43o ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o prawach konsumenta.

18. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

19. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.

20. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu Ceny.

21. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się każdorazowo z chwilą dodania Produktu do Koszyka i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

d. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Jeżeli Umowa nie może zostać zrealizowana w terminie określonym w ust. 1 – 3, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji Umowy. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji Umowy, wówczas Umowa ulega rozwiązaniu, a żadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Umowy.

6. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji Umowy określone w Umowie mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Umowy oraz określi nowy termin jej realizacji.

§ 7

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

a. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b. formularz odstąpienia od umowy,
c. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny Produktu oraz kosztów dostawy.

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a. weryfikacji danych zawartych w Zamówieniu;
b. odmowy przyjęcia Zamówienia;
c. odmowy realizacji Zamówienia;
d. odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy Sprzedaży w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Regulaminie.

8. O odmowie przyjęcia Zamówienia, odmowie realizacji Zamówienia, odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży Sprzedawca powiadamia Klienta przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenie oraz w miarę możliwości przyczynę złożenia tego oświadczenia.

§ 8

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) płatność za pośrednictwem Dostawców usług płatniczych,
  c) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 43 1500 1520 1215 2009 9500 0000 (Santander Bank Polska) TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, NIP: 7120104964, ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 7. W przypadku gdy według wyboru Klienta płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.

§ 9

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a. Czas kompletowania Produktu wynosi 3 dni robocze.
b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 5 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej (Fedex,Inpost,Pocztex).

4. W przypadku zakupu Treści Cyfrowych tj. elektronicznych wersji czasopism/książek (eBook) oraz poszczególnych artykułów publikowanych w czasopismach (pdf), pobranie Zamówionej pozycji następuje po zalogowaniu się do Konta Klienta. 

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY WOBEC KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę Umowy zawartej z tym Klientem ograniczona jest do sumy zapłaconej przez Klienta kwoty Ceny oraz zapłaconych przez Klienta kosztów za dostarczenie Produktów. Powyższe ograniczenie dotyczy szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.
 2. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta nie będącego Konsumentem za:
  a. jakiekolwiek treści zawarte w Produktach;
  b. niespełnianie przez treści zawarte w Produktach oczekiwań Klienta;
  c. brak dostępu Klienta do Produktów lub brak możliwości korzystania z Produktu, jeżeli wynika to z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacje w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, o ile możliwość ich złożenia przysługuje Klientowi, należy składać:
  a) w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy;
  b) w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej tnkul@kul.lublin.pl
  W reklamacji Klient zobowiązany jest podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące Umowy dane identyfikujące Klienta (np. numer nadany Klientowi przez Sprzedawcę), adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz opis działań, o których podjęcie przez Sprzedawcę Klient wnioskuje. W przypadku wad fizycznych Produktów Klient zobowiązany jest załączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną potwierdzającą powstanie wady.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 Dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta.
 2. W przypadku gdy treść reklamacji nie pozwala Sprzedawcy na jej rozpoznanie, Sprzedawca przed upływem terminu wskazanego w ust. 4 wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie do 7 Dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Ww. wezwanie Sprzedawca doręcza Klientowi w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, a w razie nie podania tego adresu – w formie pisemnej na adres do doręczeń Klienta. Nieuzupełnienie reklamacji www. terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania przez Sprzedawcę.

§ 11

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kolportaz@tnkul.pllub pisemnie na adres: Chopina 21, 20-023 Lublin.
 6. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wniosek Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na wniosek zostanie przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta podany we wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego.
 8. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Chopina 21, 20-023 Lublin.
 9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 12. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 13. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową,
  b. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 9;
  c. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  d. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny Produktu albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 7 lub 9;
  e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 14. Obniżona Cena Produktu musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny Produktu wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 16. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
 17. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 18. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Chopina 21, 20-023 Lublin.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  c. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  d. dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 13

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 14

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tnkul@tnkul.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 15

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Z zastrzeżeniem ust. 18 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla:
  a) Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  b) Umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
  c) Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktu;
  d) pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wysyłając go na adres Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej tnkul@kul.lublin.pl, Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny Produktu. Jeżeli Cena Produktu jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności od Umowy:
  a) o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tnkul@kul.lublin.pl
  c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 13. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 16

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.tnkul.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, numer KRS: 0000010057, NIP: 7120104964, REGON: 001056103, ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.tnkul.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.tnkul.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.tnkul.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.tnkul.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 17

KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Dane osobowe zawarte w Formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez:

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010057, NIP: 7120104964, REGON: 001056103, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): tnkul@kul.lublin.pl, numer telefonu: +48 81 524 51 71 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Pani/Pana sprawy.

Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego potwierdza Pani/Pan wprost zgodę na przekazanie Pani/Panu informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Pana/Panią adres e-mail lub numer telefonu.

Może Pani/Pan cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Pani/Panu prawa na podstawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 X 2023 r.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Sklepie.
 8. Usługodawca zamieści informację w Sklepie o zmianie Regulaminu oraz poinformuje Klientów posiadających Konto o jego zmianie na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 9. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 10. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
c) Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Shopping Basket