Wpływ funduszy unijnych na rozwój powiatu biłgorajskiego

Waga 0,2 kg
Autor

Katarzyna Szuper

ISBN

978-83-7306-849-0

Seria wydawnicza

Rok wydania

2019

Okładka

miękka

Ilość stron

144

Cena:

39,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej wspie­rają rozwój społeczny i ekonomiczny państw członkowskich. Dzięki nim łatwiejsze staje się realizowanie zadań i celów strategicznych podejmowanych dla rozwoju lokalnych gospodarek przez władze jednostek samorządu terytorialnego, które mają wyrównywać po­ziom rozwoju obszarów należących do UE i poprawę życia mieszkańców. Chociaż fundusze unijne nie są decydującym czynni­kiem wzrostu gospodarczego, to stanowią ważne źródło finanso­wania działań podejmowanych przez lokalne samorządy. Niniejsza publikacja ma na celu ukazanie wpływu funduszy unijnych na rozwój powiatu biłgorajskiego. Praca składa się z czte­rech rozdziałów, które opisują kolejno powiat jako jednostkę samo­rządu terytorialnego, sam powiat biłgorajski, fundusze unijne wyko­rzystywane przez powiat oraz ocenę ich wpływu na rozwój powiatu biłgorajskiego. Dokonana analiza dotyczy lat 2000-2016. Przedsta­wione zostały cele strategiczne realizowane przez władze powiatu biłgorajskiego opracowane w wieloletniej strategii rozwoju regionu. Uzyskane wyniki wskazują, że fundusze unijne przyczyniły się do roz­woju powiatu biłgorajskiego, a przynajmniej dały solidne podstawy do dalszego rozkwitu. Znaczna część projektów dotyczyła inwestycji w infrastrukturę techniczną i rozwój kapitału ludzkiego, a zrealizo­wane zadania charakteryzowały się niskim stopniem komplementarności.

Shopping Cart