2022

1) Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL współorganizował 2 konferencje naukowe:

– VI Międzynarodową Konferencję Naukową „Władza sądownicza a bezpieczeństwo prawne w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zorganizowaną wspólnie z Komisją Prawniczą Polskiej Akademii Nauk, Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydziałem Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Wydziałem Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Fundacją Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencja odbyła się w dniach 1920 maja 2022 r. w Lublinie (KUL) w formie hybrydowej. Referaty wygłosili: prof. Dariusz Dudek (KUL), Trybunał Konstytucyjny a Europejski Trybunał Praw Człowieka z perspektywy Konstytucji RP; prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (UMCS), Prerogatywa Prezydenta RP do powoływania sędziów; prof. dr hab. Zbigniew Cieślak (UKSW), Trybunał Konstytucyjny RP a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wzajemne relacje z punktu widzenia Konstytucji RP; prof. Paweł Sobczyk (UO), Sąd Najwyższy RP a Trybunał Sprawiedliwości. Wzajemne relacje z punktu widzenia Konstytucji RP; dr Maciej Mitera (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia), Stanowisko Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w sprawach dotyczących relacji między konstytucją państwa członkowskiego a prawem Unii Europejskiej; prof. Jadwiga Potrzeszcz (KUL), Zasada niezawisłości sędziów w kontekście funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa; dr Peter Varga (UT w Trnawie), Court or tribunal of a Member State as the competent institution to initiate the preliminary ruling procedure; dr Michaela Moravčíková (UT w Trnawie), From the Tatras to the Danube or the Revenge of Geography. The recovery plan and new court map; prof. Ewa Kruk (UMCS), Wyłączenie sędziego jako jedna z gwarancji sprawiedliwego procesu karnego. Kilka uwag na tle art. 40 i 41 k.p.k; mgr Uliana Worobel (PUSW), Dostęp do wymiaru sprawiedliwości przez pryzmat instytucji zakończenia postępowania bez orzeczenia sądu co do meritum sprawy w postępowaniu cywilnym Ukrainy; prof. Maria Dołyńska, prof. Alona Dutko (PUSW), Analiza porównawcza wymagań do zajmowania stanowiska sędziego w ustawodawstwie Ukrainy i Polski; dr Ingrid Lenczová (UT w Trnawie), Restriction of Legal Capasity in the Slovac Law and Related Court Practice; prof. dr hab. Tomasz Demendecki (UMCS), Kontrola uchwał KR podejmowanych w prawie nominacyjnym; prof. dr hab. Marek Dobrowolski (KUL), Reformy i orzecznictwo Sądu Najwyższego RP a bezpieczeństwo prawne państwa z punktu widzenia Konstytucji RP; prof. Ivan Krasnytskyi (PUSW), Praktyka sądowa jako miara adekwatności sankcji karnych.

– Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Reforma kościelnego prawa karnego oraz kolegialność i synodalność w Kościele” pod patronatem J. E. Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, zorganizowaną wspólnie z Instytutem Teologicznym XX. Misjonarzy w Krakowie, Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich, Sądem Metropolitalnym Archidiecezji Krakowskiej, Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL w dniach 5-7 września 2022 w Krakowie. Referaty wygłosili: J. E. ks. bp Artur Miziński, Reforma kościelnego prawa karnego na mocy konstytucji papieża Franciszka „Pascite gregem Dei”; ks. prof. Józef Krukowski, Wprowadzenie do księgi VI KPK Sankcje w Kościele, zreformowanej przez papieża Franciszka; ks. prof. Marek Saj, Dochodzenie wstępne w przypadku oskarżenia duchownego o czyny przeciwko VI przykazaniu Dekalogu; J. E. ks. bp Ryszard Kasyna, Nowe przestępstwa w Księdze VI KPK zreformowanej przez papieża Franciszka; ks. prof. Piotr Majer, Przestępstwo niewykonania wyroku lub dekretu; ks. prof. Paweł Kaleta, Przestępstwo porzucenia świętej posługi; ks. prof. Lucjan Świto, Działalność gospodarcza w Kościele. Aspekt karny. Uwagi na tle nowelizacji kan. 1376 KPK; ks. prof. Andrzej Wójcik, Problematyka kolegialności i synodalności w Kościele; ks. prof. Józef Krzywda CM, Zasada kolegialności i zasada synodalności w Kościele. Koncepcje klasyczne; ks. dr Krzysztof Patejuk, Synodalność w Kościele. Koncept papieża Franciszka; ks. prof. Dariusz Borek, Problemy prawa małżeńskiego i rodzinnego; prof. Leszek Stanisław Stadniczeńko, Oświadczenie woli w celu wspólnego pożycia w małżeństwie w epoce ponowoczesnej; ks. prof. Leszek Adamowicz, Małżeństwo w czasach kultury tymczasowości. Nowe wyzwania dla katolickiego rozumienia małżeństwa; ks. prof. Wojciech Góralski, Wykluczanie bonum prolis w najnowszym orzecznictwie Roty Rzymskiej; ks. prof. Krzysztof Mikołajczuk, Problemy prawa małżeńskiego; ks. prof. Grzegorz Leszczyński, Wykluczenie wierności a wykluczenie jedności małżeństwa; ks. prof. Ginter Dzierżon, Kontrowersje judykatury wokół znaczenia terminu „niedojrzałość neogenna”; dr hab. Anna Słowikowska, Wpływ osobowości narcystycznej kontrahenta na nieważność małżeństwa w orzecznictwie Roty Rzymskiej.

2) Komisja Historyczna Wydziału Historyczno-Filologicznego TN KUL wraz z Ośrodkiem Badań nad Dziejami KUL i Instytutem Historii KUL zorganizowała 23 czerwca 2022 r. II Sympozjum z cyklu Nasz Założyciel ks. Idzi Radziszewski. Referaty wygłosili: dr Edward Gigilewicz, Godło KUL – motyw Serca Jezusowego w heraldyce i emblematyce kościelnej; dr hab. Ewa Ziółek, Nagroda ks. Idziego Radziszeskiego; dr Grzegorz Misiura, Współpracownicy ks. Idziego Radziszewskiego; ks. dr Filip Krauze, Towarzystwo Przyjaciół KUL; dr Paulina Byzdra-Kusz, Działalność TP KUL.

Shopping Cart