Czesław Strzeszewski – współtwórca i świadek katolicyzmu społecznego w Polsce w XX wieku. Księga pamiątkowa.

Waga 1,5 kg
Redakcja

Edward Balawajder

ISBN

83-7306-060-X

Seria wydawnicza

Rok wydania

2000

Okładka

miękka

Ilość stron

540

Cena:

31,50 

Availability: Na stanie

Profesor Czesław Strzeszewski to uczony, świadek tradycji katolicko-społecznych sięgających jeszcze XIX wieku, twórca lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej i odnowiciel idei katolicyzmu społecznego. Księga składa się z pięciu części. Pierwszą otwiera słowo wstępne Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Ponadto zamieszczono w niej artykuł biograficzny o śp. Profesorze, słowo pożegnalne wygłoszone podczas uroczys­tości pogrzebowych, a także bibliografię zarówno podmiotową, jak i przedmiotową. Część druga jest prezentacją dorobku naukowego Profesora, podjętą przez kompetentnych autorów, którzy ukazali jego twórczy wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej w jej interdyscyplinarnym charakterze. Ten dział, najobszerniejszy, choć nie wyczerpuje całości obszarów badawczo-naukowych Profesora, jest pierwszą próbą ukazania portretu naukowego lubelskiego intelektualisty. Ufamy, że w przyszłości podjęte zostaną dalsze studia nad całokształtem myśli Czesława Strzeszewskiego. W trzeciej części znajdują się wspomnienia uczniów, wychowanków, współpracowników i przyjaciół Profesora, ułożone alfabetycznie według ich nazwisk. Są wśród nich wspomnienia i tych, którzy włączywszy się w dzieło przygotowania Księgi, nie doczekali chwili jej opublikowania. Ta część wydaje się o tyle interesująca, że treści wspomnień odsłaniają wiele nowych, nieznanych dotąd zdarzeń z życia Profesora. Część czwarta jest wyborem mało znanych tekstów z twórczości Czesława Strzeszewskiego. Trzy pierwsze artykuły pochodzą z miesięcznika „Bez przyłbicy”, organu myśli i czynu młodych katolików polskich, na którego łamach zadebiutował w 1928 r. Ilustrują one ideową autoprezentację młodego Strzeszewskiego, określają jego światopoglądowy wybór. Pismo deklarowało, że chce „być wyrazem wspólnych dążeń młodego pokolenia polskiego do utrwalania jego życia tak indywidualnego, jak zbiorowego, na fundamencie zasad Katolickich i Narodowych”. Hasłem jego twórców była „praca otwarta i śmiała, jasnych zasad i wytrwałych, bezkompromisowych wysiłków, w kierunku zwalczania w Polsce zła, a szerzenie dobra”. Ponadto zostały zamieszczone: dotąd niepublikowany artykuł o pracy ludzkiej, odnaleziony w zbiorach ręko­pisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, oraz wywiad prasowy. Tę część zamyka jeden z ostatnich tekstów Profesora, napisany do Księgi jubileuszowej dedykowanej Współpracownikowi i Przyjacielowi – ks. prof. Stanisławowi Kowalczykowi. Całość Księgi zamyka dokumentacja archiwalno-fotograficzna. Korespondencja, notatki odręczne, teksty i inne materiały pochodzą z Archiwum Uniwersyteckiego oraz działu rękopisów Biblioteki Głównej KUL; fotografie z archiwum rodzinnego Profesora, a także prof. Stanisława Wójcika i Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie.(Z wprowadzenia)

Shopping Cart