Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.TNKUL.PL

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu internetowego  www.tnkul.pl jest TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010057, NIP: 7120104964, REGON: 001056103, zwane dalej „Administratorem” i będące jednocześnie „Usługodawcą”.
 2. Z Administratorem można skontaktować się przez:

a) adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin,
b) adres poczty elektronicznej (e-mail): tnkul@kul.lublin.pl,
c) numer telefonu: +48 81 525 01 93

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)
 2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.tnkul.pl.
 3. Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących osób, które dane dotyczą w związku z działalnością Sklepu dostępnego pod adresem www.tnkul.pl (dalej jako Sklep).
 4. Pełne treści klauzul informacyjnych znajdują się:

a) Klauzula dla osób fizycznych korzystających z Formularza kontaktowego/Newsletteru pod adresem www.tnkul.pl/polityka-prywatnosci
b) Klauzula dla osób fizycznych – Klientów Sklepu pod adresem www.tnkul.pl/polityka-prywatnosci

7. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Sklep oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii. Poniżej przedstawione zostaną definicje pojęć dotyczących plików cookies:

a) Urządzenie końcowe/Urządzenie– oznacza urządzenie telekomunikacyjne przyłączone bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci np. telefon, smartfon, komputer czy tablet;
b) Użytkownik– podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem (dostępny pod adresem tnkul.pl i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, korzystającą z publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, do celów prywatnych lub handlowych;
c) Pliki cookies Administratora– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
d) Pliki cookies zewnętrzne– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu;

  § 2
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.tnkul.pl w przypadku:

a) rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
b) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
c)zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
d) korzystania z Formularza kontaktowego w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku:

a) Konta Usługobiorca podaje:

 • Imię i nazwisko,
 • Login,
 • Adres,
 • Adres e-mail,
 • Adres IP

b) Zamówienia Usługobiorca podaje:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,

 

c) Newslettera/Formularza kontaktowego Usługobiorca podaje:

 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj.:

 1. przez okres niezbędny do wykonania Umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta) oraz realizacji Zamówienia, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń t a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Administrator ujawnia dane osobowe Usługobiorców wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Sklepu, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

 

§ 4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

Dostęp do danych – art. 15 RODO.
Do otrzymania kopii danych – art. 15 ust. 3 RODO.
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: tnkul@kul.lublin.pl.

4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. DZIAŁANIA MARKETINGOWE I PR ADMINISTRATORA

a) W Sklepie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Usługobiorców.

7. DZIAŁANIA MARKETINGOWE INNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG

a) Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
b) Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Usługobiorców, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

§ 5

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. W celu świadczenia Usług na najwyższym poziomie Administrator stosuje pliki cookies. Korzystanie ze Sklepu oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Usługobiorcy. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
 2. Pliki cookies Administratora to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu. Sklep wykorzystuje zewnętrzne Pliki cookies, korzystając z Google Maps oraz Google ReCaptch.
 3. Jeśli Pliki cookies są instalowane z Urządzenia lub domeny zarządzanej przez Administratora, ale informacje zebrane za ich pośrednictwem są zarządzane przez stronę trzecią, nie można ich uznać za Pliki cookies Administratora.
 4. Stosowane przez Administratora Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 5. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 6. W ramach Sklepu stosowane są dwa rodzaje Plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.

a) „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony), a zapisane informacje są wtedy trwale usuwane z pamięci Urządzenia,
b) „stałe” przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, tzn. usuwane są ręcznie.
c) Ponadto Pliki cookies można podzielić na pliki wykorzystywane w celu:

umożliwienia korzystania z usług w ramach Sklepu (niezbędne pliki cookies),
funkcjonalnym, technicznym i analitycznym (w tym prowadzenia statystyk Sklepu),
przeciwdziałania nadużyciom w korzystaniu z usług,
 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
reklamowym (wykorzystywane w celach marketingowych).

7. Administrator nie korzysta z Plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z Urządzenia Użytkownika, które nie zostały wysłane w Pliku cookies oraz nie powodują one żadnych zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu końcowym lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

8. Administrator wykorzystuje własne Pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości Sklepu. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Sklepu.

9. Administrator wykorzystuje zewnętrzne Pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

10. Przechowywanie Plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika.

11. Zgoda udzielona przez Użytkownika wymagana jest przed rozpoczęciem przechowywania Plików cookies poprzez akceptację oświadczenia w Sklepie lub za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

12. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu Plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Użytkownik może podjąć decyzję, co do wyrażenia zgody poprzez dokonanie odpowiednich ustawień lub pozostawieniu ich na domyślnym, umożliwiającym przetwarzanie danych poziomie, lub odmowy wyrażenia zgody, za pomocą ustawień przeglądarki, aplikacji o podobnej funkcjonalności lub konfiguracji samej usługi.

14. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Plików cookies na Urządzeniu Użytkownika.

15. Po wycofaniu zgody w formie zmiany ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi Użytkownik Urządzenia musi samodzielnie usunąć informację przechowywaną w Urządzeniu.

16. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

17. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

18. Ograniczenie stosowania Plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Plików cookies.

19. Prawo do wyrażenia sprzeciwu Użytkownika co do stosowania Plików cookies nie dotyczy czynności polegających na czysto technicznym dostępie do informacji lub przechowywaniu informacji w Urządzeniu końcowym, które są konieczne do realizacji lub ułatwienia transmisji przekazów w sieci telekomunikacyjnej oraz wykonania usług społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zamówionych przez Użytkownika.

§ 6

POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ 

 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych Usługobiorców lub podmiotów trzecich, obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Usługobiorców do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Usługobiorców zgodnie z Kodeksem cywilnym, w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem czas ten może być dłuższy.
 2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Usługobiorców, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Usługobiorcom lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Usługobiorcy.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

a) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 1. Inspektor ochrony danych
 2. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych Administratora:

1) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: tnkul@tnkul.pl
2) na podany adres do doręczeń Administratora z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

 1. Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Usługobiorcom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności Usługobiorcy zostaną poinformowani w Sklepie oraz na wskazane adresy poczty elektronicznej w zakresie Klientów posiadających w Sklepie Konto.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 X  2023 r.

 

Shopping Basket