Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

TN KUL » Regulamin » Regulamin Sklepu Internetowego DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 r.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.tnkul.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TNKUL.PL

 • Postanowienia ogólne
 • Definicje
 • Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 • Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Warunki zawierania umów sprzedaży
 • Sposoby płatności
 • Koszt, termin i sposoby dostawy
 • Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Gwarancja
 • Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Prawo odstąpienia od umowy
 • Postanowienia końcowe

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Sklep Internetowy działający pod adresem www.tnkul.pl prowadzony jest przez  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin; NIP: 7120104964, REGON: 001056103.
 • Sklep Internetowy www.tnkul.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.tnkul.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.tnkul.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • Sklep internetowy www.tnkul.pl prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową m.in. podręczników akademickich, książek, czasopism, albumów Towarzystwa Naukowego KUL oraz elektronicznych wersji czasopism/książek (eBook) oraz poszczególnych artykułów publikowanych w czasopismach (pdf), za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej, a także innych państw spoza Unii Europejskiej.
 • Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.tnkul.pl,  umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.tnkul.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 • SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.tnkul.pl.
 • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin; NIP: 7120104964, REGON: 001056103.
 • PRODUKT – dostępne w Sklepie Internetowym m.in. podręczniki akademickie, książki, czasopisma, albumy - Towarzystwa Naukowego KUL oraz elektroniczne wersje czasopism/książek (eBook) oraz poszczególnych artykułów publikowanych w czasopismach (pdf), będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 • STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA- komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego zamówienia. Możliwe statusy:
  • Nowe;
  • W trakcie realizacji;
  • Towar wysłany;
  • Zamówienie anulowane;

 

 • RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
  • korzystanie z Usługi Newsletter,
 • Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • W celu utworzenia Konta, Klient proszony jest o podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres, NIP, telefon, e-mail.
 • Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

 • WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z prowadzenie Konta oraz Usługi Newsletter w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • Komputer z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 • W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • W celu złożenia Zamówienia, konieczna jest rejestracja Konta w Sklepie Internetowym.
 • Zamówienia można składać poprzez:
  • witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy www.tnkul.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep realizuje złożone zamówienia od pon.-pt. w godzinach od 08:00 do 15:00.
  • wiadomość e-mail na adres tnkul@kul.lublin.pl . Sklep realizuje złożone zamówienia od pon.-pt. w godzinach od 08:00 do 15:00.
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  • Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
 • oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
 • oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie dołączana do przesyłek. W celu otrzymania faktury VAT należy podać potrzebne do jej wystawienia dane w trakcie składania zamówienia.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

 • SPOSOBY PŁATNOŚCI
 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem. 

   Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział w Lublinie, 43 1500 1520 1215 2009 9500 0000 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin;. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.)

  • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Płatność za pośrednictwem serwisu płatności Transferuj.pl.
 • W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 • W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą wspomnianego serwisu płatności, który  umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 Dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

 

 • KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 • Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 • Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej POCZTEX.
 • W przypadku zakupu elektronicznych wersji czasopism/książek (eBook) oraz poszczególnych artykułów publikowanych w czasopismach (pdf), pobranie Zamówionej pozycji następuje po zalogowaniu się do Konta Klienta.
 • Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • Czas kompletowania Produktu, wynosi 3 Dni Robocze.
  • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika: 1 do 5 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 • WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z usługi Newsletter).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tnkul@kul.lublin.pl lub pisemnie na adres: Towarzystwo Naukowe KUL, ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin;
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 • TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 • Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  • Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tnkul@kul.lublin.pl lub pisemnie na adres: Towarzystwo Naukowe KUL, ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin;
  • W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres wskazany powyżej. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.
  • W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
  • W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad;
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tnkul@kul.lublin.pl lub pisemnie na adres Towarzystwo Naukowe KUL, ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin;
  • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep Internetowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 • Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży (zgodnie z rozdziałem XI pkt 1.) ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 • Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. (skuteczne pobranie pliku-zamówionej pozycji po zalogowaniu do Konta Klienta). Dotyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także Konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy.
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z rozdziałem XII pkt 5.)
 • Rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Powrót
Produkty
Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij