Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 1: Social Work

 

 


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Praca socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Historia, paradygmat, innowacje


Social Work in the Institute of Family Science and Social Work at the John Paul II Catholic University of Lublin. History, Paradigm, Innovation
pp 5-25
 


 

Kształcenie na kierunku praca socjalna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II więźniów przebywających w areszcie śledczym w Lublinie


Education in Social Work in the John Paul II Catholic University of Lublin Prosoners Residing on Prison in Lublin
pp 27-38


 

Kształtowanie sie instytucji pomocowych w Polsce do 1990 roku


Forming Oneself of Aid Institutions in Poland to 1990
pp 39-66


 

Rodzaje i zakres świadczeń z pomocy społecznej


The Nature and Extent of Social Assistance Benefits
pp 67-79


 

Pluralizm w systemie usług społecznych - wyzwania i zagrożenia


Plurality in the Social Service System – Challenges and Threats
pp 81-102


 

Polityka społeczna Unii Europejskiej za 25 lat. Przyczynek do dyskusji


Social Policy of the European Union for 25 Years. Contribution to the Discussion
pp 103-108


 

Spółdzielnie socjalne wobec wyzwań współczesności


Social Cooperatives to Face the Challenges of Modern Times
pp 109-119


 

Spółdzielnie socjalne jako istotny element ekonomii społecznej w procesie integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aspekty teoretyczne i prawne


Social Cooperatives as an Important Element of the Social Economy in the Process of Socio-Professional Integration of People at Risk of Social Exclusion. Theoretical and Practical Aspects
pp 121-135


 

Społeczeństwo i rodzina we wzajemnej służbie


Society and Family in Mutual Service
pp 137-154


 

Aktywna polityka społeczna wobec rodzin wielodzietnych


Active Social Policy towards Large Families
pp 155-171


 

Кількість дітей в сім’ї як модератор динаміки змін подружніх презентацій в контексті сімейних та соціальних координат


Number of Children in the Family as the Moderator of Changes in Families' Presentation in the Contest of Family and Social Coordinats
pp 173-186


 

Rodzina migracyjna w systemie pomocy społecznej


Migrant Family in the Social Welfare System
pp 187-202


 

Death by Suicide – Work with Family in Mourning


pp 203-215


 

Streetworking jako metoda działania pracownika socjalnego


Street Work as a Social Worker Working Method
pp 217-225


 

Instytucje i formy wsparcia dla żołnierzy powracających z misji


Institutions and Forms of Support for Soldiers Returning from the Mission
pp 227-234


 

Uwarunkowania i struktura potrzeb życiowych seniorów


Determinants and the Structure of the Necessities of Life of Seniors
pp 237-247


 

Praca socjalna (pojecie i definicje)


 Social Work (Notion and Definition)
pp 249-252


 

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych


Code of Ethics of the Polish Association of Social Workers
pp 253-256


 

Superwizja w pracy socjalnej


Supervision in Social Work
pp 256-258


 

Katalog praw społecznych w Europejskiej Karcie Społecznej


Catalog of Social Rights in the European Social Charter
pp 259-262


 

Ochrona praw dziecka w dokumentach międzynarodowych


Protection of Children's Rights in International Documents
pp 262-265


 

[Rep.] „Poznanie funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz instytucjonalnych form wsparcia na przykładzie wybranych instytucji pomocy społecznej w Niemczech”


[Rep.] Learning about the Functioning of the System of Social Welfare and Institutional Forms of Support on the Example of Selected Social Welfare Institutions in Germany
pp 267-269


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij