Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

2011

 Projekty zakończone w 2011 roku

 

 1. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Her­mogenesa z Tarsu”. Opracowanie, przekład, komentarz. Kierownik pro­jektu − prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008-8 IX 2011.
 2. „Marsyliusza z Inghen Questiones super «Isagogen» Porphyrii. Edycja krytyczna”. Kierownik projektu − dr hab. Hanna Janina Wojtczak. Termin realizacji: 4 VI 2009-3 XII 2011.
 3. „Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologiczno­pastoralne”. Kierownik projektu − ks. Dariusz Andrzej Lipiec. Termin realizacji: 11 V 2009-10 V 2011.
 4. „Obraz katastrofy. Sztuka polska wobec wojny”. Kierownik projektu − dr Marcin Wojciech Lachowski. Termin realizacji: 5 X 2009-4 X 2011.
 5. „Ontologie poza granicami filozofii. Badania metaontologiczne u pod­staw informatyki”. Kierownik projektu − dr hab. Paweł Garbacz. Termin realizacji 29 IX 2009-28 IX 2011.
 6.  „Luigi Lanzi jako krytyk i historiograf sztuki doby późnego Oświe­cenia”. Kierownik projektu − dr hab. Ryszard Bronisław Kasperowicz. Główny wykonawca mgr Monika Michałowicz. Termin realizacji: 13 IV 2010-7 VIII 2011.
 7.  „Fakt moralny a fakt naturalny. Problem obrony realizmu moralnego we współczesnych dyskusjach metaetycznych”. Kierownik projektu − dr hab. Barbara Chyrowicz. Główny wykonawca − mgr Marcin Lizut. Termin realizacji: 29 IV 2010-8 IX 2011.
 8. „Wartość aplikacyjna metod ilościowych opartych na personifikacji marek”. Kierownik projektu − dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 21 IV 2010-20 II 2011.
 9. „Doktryna trynitarna w piśmiennictwie Elizabeth A. Johnson. Studium dogmatyczno-ekumeniczne”. Kierownik projektu − dr hab. Przemysław Kantyka. Główny wykonawca − mgr Emilia Janasek. Termin realizacji: 7 V 2010-8 III 2011.
 10. „Pluralistyczno-realatywistyczna teologia religii P.F. Knittera i jej kry­tyka w świetle teologii katolickiej”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca − mgr Marta Romaszko. Ter­min realizacji: 28 IV 2010-8 IV 2011.
 11. „Cortina w tradycji chrześcijańskiej”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Ryszard Jan Knapiński. Główny wykonawca − mgr Joanna Paczos. Termin realizacji: 30 IV 2010-7 V 2011.
 12. „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc − Bandtkie − Linde. Część I. Warsztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik projektu − dr hab. Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 V 2008-7 V 2011.

 

 Projekty kontynuowane

 

 1. „Kognitywne zdolności wyższego rzędu i poznawcze funkcje języka w kontekście analizy testów fałszywego przekonania i związku między metapoznaniem a mind-readingiem”. Kierownik projektu − dr Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 5 X 2009-4 IV 2012.
 2. „Teoria sztuki w pismach świętego Augustyna”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann. Termin realizacji: 13 X 2009-12 IV 2011.
 3. „Wgląd − samowiedza − obiektywność. Studium epistemologii Bernarda Lonergana (1904-1984)”. Kierownik projektu − dr Monika Walczak. Termin realizacji: 22 IX 2009-21 III 2012.
 4. „Leksykon prawa kanonicznego”. Kierownik projektu − ks. dr hab. Mirosław Sitarz. Termin realizacji: 14 IV 2010-13 IV 2013.
 5. „Opieka społeczna w Polsce w XVI-XVIII wieku”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Marian Surdacki. Termin realizacji: 9 IX 2010-8 IX 2013.
 6. „Tragedie Ajschylosa: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice i Prometeusz w okowach. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kie­rownik projektu − prof. dr hab. Robert Chodkowski. Termin realizacji: 14 IX 2010-13 IX 2013.
 7. „Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakon­nych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku”. Kierownik projektu − dr Anna Agnieszka Szylar. Termin realizacji: 12 IV 2010-11 IV 2012.
 8. „Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce”. Kierownik projektu − dr hab. Wiesław Andrzej Przygoda. Termin realizacji: 16 IV 2010-15 IV 2012.
 9. „Teizm. Argumenty, problemy, konkretyzacje”. Kierownik projektu − dr hab. Jacek Rafał Wojtysiak. Termin realizacji: 17 V 2010-16 V 2012.
 10. „Różnice indywidualne w zdolności interpretacji grafiki dotykowej. Badania uczniów niewidomych i słabowidzących”. Kierownik projektu − dr hab. Bogusław Władysław Marek. Termin realizacji: 15 IX 2010-14 IX 2012.
 11. „Metoda quasi-analizy Rudolfa Carnapa”. Kierownik projektu: dr hab. Paweł Stanisław Kawalec, prof. KUL. Główny wykonywca: mgr Piotr Lipski. Termin realizacji: 23 V 2011-22 V 2012.
 12. „Psychologiczne wyznaczniki realizacji celów przedsiębiorczych”. Kie­rownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Zaleski. Główny wykonawca − mgr Aneta Przepiórka. Termin realizacji: 13 VI 2011-12 VI 2012.
 13. „Léger w Polsce. Recepcja twórczości artysty w XX wieku”. Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak. Główny wykonawca − mgr Karolina Zychowicz. Termin realizacji: 4 V 2011-3 XI 2012.
 14. „I sekretarze Komitetów Powiatowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w latach 1948-1975. Portret grupy”. Kierownik projektu − mgr Rafał Jarosz. Termin realizacji: 1 XII 2011-30 XI 2012.
 15. „Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie − interpretacja”. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek. Termin realizacji: 20 V 2011-19 V 2013.
 16. „Raporty policji pruskiej o stanie ruchu narodowo polskiego w Niem­czech 1910-1930”. Kierownik projektu − dr hab. Witold Matwiejczyk. Termin realizacji: 4 V 2011-3 V 2014.
 17. „Nowy słownik teologii biblijnej”. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Termin realizacji: 23 V 2011-22 V 2014.
 18. „Krytyczna analiza logik deontycznych działań, ich porównanie i stu­dium wartości poznawczej i praktycznej oraz konstruowanie w oparciu o istniejące systemy formalnej teorii norm i działań”. Kierownik projektu: dr Robert Trypuz. Termin realizacji: 16 XII 2011-15 XII 2014.
 19. „W jaki sposób działa literatura? Epistemologiczne podstawy etycznego krytycyzmu”. Kierownik projektu dr Anna Monika Głąb. Termin reali­zacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.
 20. „Przygotowanie edycji krytycznej przypisywanego Benedyktowi Hesse­mu komentarza do Kategorii zachowanego w rękopisie BJ 1900 ff. 124v-272v.”. Kierownik projektu dr hab. Hanna Wojtczak. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2014.
 21. „Osobowość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, umysłem i dzia­łaniem ludzi i zwierząt”. Kierownik projektu − dr hab. Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.
 22. „Edycja krytyczna „Quaestiones in »Metaphysicen« Aristotelis” Jana Burydyna (VII księga)”. Kierownik projektu: − mgr Monika Agnieszka Mansfeld. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2013.
 23. „The Family of Man − recepcja wystawy w polskiej krytyce i foto­grafii”. Kierownik projektu: mgr Kamila Katarzyna Leśniak. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 IX 2013.
 24. .Przygotowanie edycji krytycznej trzeciej części (qu. 11-15) komentarya Marsyliusza z Ingen do trzeciej księgi „Sentencji” Piotra Lombarda. Kierownik projektu − mgr Romuald Żurek. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.
 25. Przygotowanie edycji krytycznej Jana Burydyna „Quaestiones super »Parva naturalia« Aristotelis”. Kierownik projektu − mgr Maciej Seweryn Stanek. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.
 26. „Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu siebie konsumenta”. Kierownik projektu − dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 VI 2013.
 27. „Didaskalia i didaskaliczność (w dramacie i nie tylko)”. Kierownik projektu − dr hab. Witold Aleksander Wołowski. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.

____________________

 


Powrót
Produkty
Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij