Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

2009

Projekty zakończone w 2009 roku

 1. „Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach” (N 103 057 31/3428). Kierownik projektu − dr hab. Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 17 X 2006 – 16 IV 2009.
 2. „Afekty, działanie, wolność − Spinozy koncepcja natury ludzkiej” (N 101 036 32/3893). Kierownik projektu − dr Przemysław Gut. Termin rea­li­za­cji: 2 V 2007 – 1 V 2009.
 3. „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic − analiza problemu w kontekście współczesnych dyskusji metafizycznych” (N 101 041 32/4290). Kierownik projektu – dr Jacek Wojtysiak. Termin realizacji: 9 V 2007 – 8 V 2009.
 4. „Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 14-28). Wstęp − przekład − ko­mentarz (t. II)” (N 102 020 32/3895). Kierownik projektu – prof. dr hab. Antoni Paciorek. Termin realizacji: 23 IV 2007 - 22 IV 2009.
 5. „Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVII wieku. Opraco­wanie źródłowe” (N 108 064/32/3267). Kierownik projektu − dr hab. Jan Szczepaniak. Termin realizacji: 14 V 2007 – 13 V 2009.
 6. „Mit «religii sztuki» w XIX-wiecznej teorii sztuki i literaturze arty­stycznej” (N 105 1985 33). Kierownik projektu − dr hab. Ryszard Bro­nisław Kasperowicz. Termin realizacji: 29 VIII 2007 – 28 II 2009.
 7. „Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości gene­ra­li­zacji wyników badań skalami przymiotnikowymi” (N 115 0674 33). Kierownik projektu − dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 12 IX 2007 –11 I 2009.
 8. „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w latach 1944-1956” (N 108 0815 33). Kierownik projektu − prof. dr hab. Miro­sław Piotrowski. Główny wykonawca – mgr Rafał Drabik. Termin rea­lizacji: 3 X 2007 – 2 X 2009.
 9. „Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) − między profesją i pasją. Życie i twór­czość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza”. Kierownik projektu − dr hab. Lechosław Lameński (N 105 0223 34). Główny wy­konawca − mgr Elżbieta Błotnicka-Mazur. Termin realizacji: 14 V 2008 – 10 IX 2009.
 10. „R.E. Freemanna koncepcja interesariuszy − między ekonomią a ety­ką” (N 101 2016 34). Kierownik projektu − prof. dr hab. Jerzy Gałkowski. Główny wykonawca − mgr Dominik Adam Stanny. Termin realizacji: 8 V 2008 – 30 IV 2009.
 11. „Dlaczego wierzyć? Racjonalne uzasadnienie wiarygodności w teologii fundamentalnej” (N 101 1160 35). Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Termin realizacji: 11 IX 2008-10 IX 2009.

Projekty kontynuowane

 1. „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latyno­amery­kańskiej”. Kierownik projektu − dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin reali­zacji: 4 X 2007 –3 X 2010.
 2. „Empiryzm, pluralizm, melioryzm studium życia i filozofii Wiliama Ja­mesa”. Kierownik projektu − dr hab. Piotr Ignacy Gutowski. Termin rea­lizacji: 15 V 2008 – 14 V 2010.
 3. „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc − Brandtkie − Linde. Część I. War­sztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik pro­jektu − dr hab. Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 V 2008 – 7 V 2010.
 4. „Agapetologiczny argument wiarygodności chrześcijaństwa w polsko­języcz­­nej literaturze teologicznofundamentalnej”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca − mgr Paweł Soko­łowski. Termin realizacji: 14 IX 2008 – 16 I 2010.
 5. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Hermo­genesa z Tarsu”. Opracowanie, przekład, komentarz. Kierownik projektu − prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008 – 8 IX 2011.
 6. „Analogia jako mechanizm nabywania nowych pojęć przez nowicjuszy”. Kierownik projektu − dr Anna Stanisława Szalkowska. Termin realizacji: 2 X 2008 – 1 X 2009 (termin realizacji przedłużony do 31 X 2010).
 7. „Marsyliusza z Inghen Questiones super «Isagogen» Porphyrii. Edycja kry­­tyczna”. Kierownik projektu − dr hab. Hanna Janina Wojtczak. Termin reali­zacji: 4 VI 2009 – 3 XII 2011.
 8. „Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teo­logiczno­pastoralne”. Kierownik projektu: ks. Dariusz Andrzej Lipiec. Ter­min realizacji: 11 V 2009 – 10 V 2011.
 9. „Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: R. Rorty, A. Mac­Intyre, P. Boghossian”. Kierownik projektu − dr hab. Piotr Ignacy Gutow­ski. Główny wykonawca − mgr Maksymilian Roszyk. Termin realizacji: 22 IX 2009 – 2 VIII 2010.
 10. „Kognitywne zdolności wyższego rzędu i poznawcze funkcje języka w kon­tekście analizy testów fałszywego przekonania i związku między meta­poz­naniem a mind-readingiem”. Kierownik projektu − dr Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 5 X 2009 – 4 IV 2012.
 11. „Obraz katastrofy. Sztuka polska wobec wojny”. Kierownik projektu − dr Marcin Wojciech Lachowski. Termin realizacji: 5 X 2009 – 4 X 2011.
 12. „Teoria sztuki w pismach św. Augustyna”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann. Termin realizacji: 13 X 2009 – 12 IV 2011.
 13. „Obóz narodowy w Województwie Lubelskim w latach 1928-1939”. Kie­row­nik projektu − dr hab. Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca – mgr Rafał Dobrowolski. Termin realizacji: 13 X 2009 – 3 VIII 2010.
 14. „Rzeźba sakralna na obszarze Ordynacji Zamojskiej XVII-XVII w.”. Kie­rownik projektu − mgr Agnieszka Szykuła. Termin realizacji: 22 IX 2009 – 21 IX 2010.
 15. „Wgląd − samowiedza − obiektywność. Studium epistemologii Bernarda Lonergana (1904-1984)”. Kierownik projektu − dr Monika Walczak. Termin realizacji: 22 IX 2009 – 21 III 2012.
 16. „Ontologie poza granicami filozofii. Badania metaontologiczne u podstaw informatyki”. Kierownik projektu − dr hab. Paweł Garbacz. Termin realizacji: 29 IX 2009 – 28 IX 2011.

 

Ponadto w ramach 38. konkursu projektów badawczych 10 projektów badaw­czych otrzymało rekomendację do finansowania.

 

____________________

 


Powrót
Produkty
Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij